საკანდიდატო ბიულეტენის შევსება

(შეგიძლიათ ონლაინ კონტაქტზე მიიღოთ კონსულტაცია)

1. გაეცანით საქართველოს საარჩევნო კოდექსს: თავი XII-ეს, მუხლი 111-ეს, მუხლი 115-ეს, მუხლი 116-ეს: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!

2. საზღვარგარეთ მცხოვრებლებმა საკანდიდატო თუ ამომრჩეველის სახით მონაწილეობის მისაღებად
არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს 21-ე დღისა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს საკონსულო სამსახურში, რომლის საკონსულო ოლქშიც თქვენ იმყოფებით:
https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate

Drop your file here or click here to upload
შეიყვანეთ ამ ფორმატით: რიცხვი/თვე/წელი

ჩამოტვირთეთ მოცემული ბმულიდან პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარსადგენი პირის სააღრიცხვო ბარათი, შეავსეთ და ატვირთეთ pdf - https://cesko.ge/geo/list/show/20728-parlamentis-wevrobis-kandidatad-wardgenili-piris-saagricxvo-barati

Drop your file here or click here to upload
Drop your file here or click here to upload

ჩვენს ვებ-გვერდზე გაეცანით:
პროგრამას – განმარტებებით,
მიმართვას
გაეცანით საარჩევნო თეზისებს
და შემოგვიერთდით

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
გაზიარება: