მაჟორიტარი

(შეგიძლიათ ონლაინ კონტაქტზე მიიღოთ კონსულტაცია)

1. გაეცანით საქართველოს საარჩევნო კოდექსს: თავი XII-ეს, მუხლი 111-ეს, მუხლი 115-ეს, მუხლი 116-ეს:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!

2. საკანდიდატო ბიულეტენის შევსება

3. საზღვარგარეთ მცხოვრებლებმა საკანდიდატო თუ ამომრჩეველის სახით მონაწილეობის მისაღებად არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს 21-ე დღისა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს საკონსულო სამსახურში, რომლის საკონსულო ოლქშიც თქვენ იმყოფებით: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate

გაზიარება: