განცხადებები

(შეგიძლიათ ონლაინ კონტაქტზე მიიღოთ კონსულტაცია) 

  1. საკანდიდატო ბიულეტენის შევსება
  2. გაეცანოთ საქართველოს საარჩევნო კოდექსს: თავი XII-ეს, მუხლი 111-ეს, მუხლი 115-ეს, მუხლი 116-ეს:
    https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!
  3. საზღვარგარეთ მცხოვრებლებმა საკანდიდატო თუ ამომრჩეველის სახით მონაწილეობის მისაღებად არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს  21-ე დღისა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს საკონსულო სამსახურში, რომლის საკონსულო ოლქშიც თქვენ იმყოფებით: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate
  4. ემიგრაციაში სხვა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მოსაგვარებლად შექმენით საინიციატივო ჯგუფი არანაკლებ 5 წევრისაგან და უპირველასად მოითხოვეთ საარჩევნო კოდექსის 23-ე მუხლის მე 7-ე პუნქტის შესაბამისად საარჩევნო უბნების შექმნა.
გაზიარება: